Làm thế nào để lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của tôi nếu thẻ không còn được sử dụng?

Have more questions?Submit a request