อะไรคือความหมายของข้อความ 'off-quote'?

Have more questions?Submit a request