Tôi đã nhận được thông báo lỗi "thị trường đã đóng cửa" khi tôi đang cố gắng đặt lệnh. Điều này có nghĩa là gì?

Have more questions?Submit a request