ฉันจะเพิ่มตัวชี้วัดของ KDJ อย่างไร?

Have more questions?Submit a request